Bag om Sagnlandet

Historie

 

Sagnlandet Lejre er en selvejende institution drevet på non-profit basis. Takket være en rundhåndet bevilling fra Carlsberg-fondet blev Sagnlandet etableret i 1964 som en arkæologisk forsøgsstation placeret i et unikt morænelandskab med skov, søer, moser og enge. Her satte – og sætter - fagfolk fra kulturhistoriske og naturvidenskabelige fag hinanden stævne for gennem praktiske forsøg at skabe ny viden om oldtidens mennesker, deres levevilkår, dyrkningsmetoder mm. på tværvidenskabelig basis.

 

De unikke og kontroversielle eksperimenter med at genskabe jernalderens huse og landbrugsredskaber og afprøve dem i praksis vakte stor opsigt i offentligheden. Snart strømmede folk til for at overvære forskernes anstrengelser med bogstaveligt talt at pløje og hugge ny viden om vores forfædres levevis ud af ager og tømmer. Grundlaget for oplevelsesorienteret formidling af forskerens arbejde var skabt, og begreber som aktiverende formidling og historisk værkstedsundervisning udsprang af det frugtbare møde mellem læg og lærd på tværs af køn, alder og social- og uddannelsesmæssig baggrund.

 

Formål

 

Mødet mellem forskning og offentlighed står centralt i Sagnlandet Lejres virke og er knæsat i vedtægternes § 2.:

 

Sagnlandet Lejres formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter, gennemførelse af hertilhørende forskningsopgaver og at viderebringe resultaterne gennem videnskabelige kanaler og gennem aktiv formidling og undervisning.

 

Kvalificeret varetagelse af formålet sikres gennem Sagnlandet Lejres ledelse og ansættelse af faguddannet personale indenfor akademiske, tekniske og håndværksmæssige fag som arkæologi, historie, kommunikation, didaktik, pædagogik, landskabspleje, tekstilhåndværk, pottemageri, smedning og film/foto. Ansættelse af et bredt sammensat instruktørkorps af studerende og elever indenfor samme discipliner sikrer en god og inspirerende kontakt til undervisnings- og uddannelsessektoren, og de tanker og ideer, der rør sig dér.

 

Direktøren refererer til en kompetent bestyrelse af forskere, politikere og erhvervsfolk.

 

Hendes Majestæt Dronningen påtog sig i 2003 at være protektor i anerkendelse Sagnlandet Lejres mangeårige indsats for eksperimentalarkæologisk forskning, undervisning og folkeoplysning.

 

For at holde fokus i det daglige arbejde har vi omsat Sagnlandet Lejres formålsparagraf i mere inspirerende definitioner og formuleringer udtrykt i mission, vision og værdigrundlag.

 

Koncept

 

Kultur- og naturoplevelser er ryggraden i Sagnlandet Lejres koncept og aktiviteter. Et besøg på Sagnlandet Lejre er en sanseoplevelse hvor både øjne, ører, næse, mund, hænder og fødder tilgodeses. Hvad enten man vælger en vandretur på egen hånd gennem Sagnlandet Lejres permanente rekonstruerede miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800årene, overværer en af sæsonprogrammets mange events, deltager i et undervisningstilbud eller investerer i en skræddersyet oplevelsestur for sin arbejdsplads – så indgår udfordringer til både hånd og hoved som et centralt element.

 

For at sikre en god publikumsoplevelse lægger vi vægt på:

 

  • Dialog – der skaber den individuelle oplevelse. Samtale mellem ansat og gæst inviterer til belysning af nye emner og indfaldsvinkler udsprunget af den aktuelle formidlingssituation.
  • Aktiv deltagelse – som sikrer den personlige erfaring. Aktiv deltagelse involverer gæsten i udfoldelsen af fortidens levevis. Hvad var nemt, svært, godt og/eller hårdt? Konkret erfaring er en øjenåbner for nutidens kunnen og begrænsninger. Men en sjov og social førstehåndsoplevelse kan også være det, der vækker en varig nysgerrighed for viden om fortid og historie.
  • Levendegørelse – der pirrer gæstens fantasi og forestillingsevne.

 

Levendegørelse giver mulighed for formidling af den bagvedliggende forsknings styrker, svagheder og udvikling og giver beskueren lejlighed til selvstændig, kritisk stillingtagen til dagens bud på verden af i går.

 

Den aktiverende formidlingsform imødekommer desuden bogligt svage, der i Sagnlandet Lejre får en succesoplevelse af at udfolde deres kreative evner, fingerfærdighed og fysiske kunnen.

 

Dét er Levende Fortid i Sagnlandet Lejre.

 

 

Asken Yggdrasil er både livets og visdommens træ i den nordiske mytologi. For os er Yggdrasil symbol på den fortid og natur, vi er skabt af og lever for.

 

 

 

 

 

 

1964-67, jernalderlandsbyen under opførelse, bemærk at søen ikke var der dengang.
1990, landsbyens liv former uophørligt enge, stier, hegn og krat. Med årene er landskab og landsby vokset sammen.