Sagnlandets Forskningslegat

Hvad er Sagnlandet Lejres Forskningslegat?

 

Sagnlandet Lejre er en åben forsknings- og formidlingsinstitution. Gennem arbejdet med praktiske eksperimenter udvides vores indsigt i forhistorisk og historisk tid, for derigennem at skabe grundlag for fortolkning og forståelse af både fortid og nutid. Forskningsforsøgene indgår som en integreret del af formidlingen i Sagnlandet Lejre og danner basen for vores fremstilling af fortiden - en fremstilling der er i konstant udvikling som spejling af aktuel, international forskning.

 

Som forsknings institution udfører Sagnlandet Lejre talrige eksperimenter - fra store forskningsprojekter med berøringsflader i både kulturhistorie, håndværk og naturvidenskab til dagligt udviklings arbejde med rekonstruktion, afprøvning og fortolkning af fortidens genstande og teknikker. Sagnlandet Lejres forskningsafdeling danner ramme om den kulturhistoriske forskning på og omkring Sagnlandet Lejre - primært omkring rekonstruktion og eksperimentel arkæologiske forsøg udført af Sagnlandet Lejres eget personale eller af gæsteforskere og håndværkere i regi af Sagnlandet Lejres forskningslegat. Forskningsafdelingen bygger bro mellem den kulturhistoriske forskning og det almindelige publikum via praktiske forsøg omkring fortiden. Derfor er aktiv formidling af praktiske forsøg en forudsætning for den kulturhistoriske forskning i Sagnlandet Lejre.

 

Når man ansøger om støtte til et forsøg, evalueres projektet af erfarne eksperimentel arkæologer.

 

Forskningsafdelingen vil bistå med vejledning, faglig sparring og anden teoretisk og praktisk hjælp til gennemførsel af forsøget, således af forsøget kan bidrage til videreudvikling af de kulturhistoriske videnskaber.

 

Sagnlandet Lejre råder hvert år over et forskningslegat på i alt 150.000 kr. til udførelse af praktiske, kulturhistoriske eksperimenter. Det uddeles i mindre portioner til forskere og studerende fra ind- og udland efter ansøgning. Legatet kan ansøges én gang årligt.

 

En del af årets forskningslegat er målrettet til forsøg, der tager udgangspunkt i et nærmere fastsat tema. Den øvrige del af legatet er åben for forsøg med andre temaer, fokus, materialer, teorier og problemstillinger.

 

 

            _____________________________________ 

 

Årstema 2010

Krig og Konflikt

 

Krig, kamp og konflikt har været en del af den menneskelige tilværelse til alle tider og er derfor aktuel at belyse i historisk og arkæologisk perspektiv. I 2010 vil Sagnlandet Lejre sætte fokus på teknologiske, materiale, fysiske eller tekniske forsøg i relation til krig, våben, kamp, befæstning, krigerkultur , konflikt m.m.

 

Disse forsøg vil blive samlet i en eller to temauger i august, hvor forsøg med samme problemstilling, materiale eller teknologiske fokus foregår sideløbende. Således at både forskere og Sagnlandet Lejres gæster kan få glæde af samarbejde, idéudveksling og netværksdannelse omkring forskningsprojekterne .

Sagnlandet Lejre vil invitere forskere, studerende og håndværkere fra både ind- og udland til at ansøge om støtte til konkrete eksperimental projekter via legatet.

 

              ______________________________________ 

 

 

Søg Sagnlandet Lejres Forskningslegat!

o Hvis du har en god idé til et praktisk forsøg med en spændende problemstilling, som tager udgangspunkt i et kulturhistorisk emne fra forhistorisk/ historisk tid.

o Hvis du mangler praktisk og økonomisk hjælp, samt fysiske rammer til at udføre forsøget i praksis.

 

Så kan Sagnlandet Lejre bl.a. tilbyde:

o Økonomisk støtte via forskningslegatet

o Plads og faciliteter på Sagnlandets 43 hektar til udførelsen

o Mulighed for at ansøge om finansiering af arbejdskraft fra Sagnlandets tilknyttede håndværkere og personale (keramik, tekstil, fibre, jern, træ, flint, fødevarer mm.).

o Mulighed for, at formidle sit forskningsområde og kulturhistoriske problemstillinger og komme i konstruktiv dialog med Sagnlandets besøgende.

o Mulighed for publikation på Sagnlandets hjemmeside og i skriftlige publikationer.

 

Hvad dækker Sagnlandet Lejres Forskningslegat?

Forskningslegatet dækker udgifter til rejse, udstyr, analyser, dokumentation, materialer, kost , eksperthjælp mm. i forbindelse med forsøg udført på Sagnlandet Lejre. Kun undtagelsesvis tildeles honorar eller løn for dækning af projektets udførsel og afrapportering. Indkøbt udstyr vil efter endt forsøg tilhøre Lejres forskningsafdeling. Alle materialer der skal bruges til forsøget skal nævnes i ansøgning eller bilag. Ansøgning vedlægges udførligt budget.

 

Dokumentationsmateriale fra udførte forsøg kan efter aftale opbevares i Sagnlandet Lejres arkiv uden beregning.

 

Legatbeløbet skal opfattes som et rammebeløb til forsøgets gennemførsel. I den forbindelse gælder følgende retningslinjer for kost- og kørepenge til budgetter:

 

• Kost bevilliges optil 100 DKR dagligt.

• Befordring med offentlige transportmidler (fly, tog, bus o.l) godt¬gøres helt

• Befordring i bil beregnes efter statens takst (1,90 kr/km)

• Overnatning på centret er uden be¬reg¬ning for legatmodtagere og assistenter.

• Praktisk assistance fra centrets personale skal indregnes i ansøgningen med et anslået timeantal af 200 DKR/time.

 

NB! Udbetaling af legat sker kun mod gyldige bilag for alle udgifter

 

Vejledning til ansøgning

Kun ansøgningsskemaet i linket i bunden af siden skal anvendes. Ansøgningsskemaet skal vedlægges en projektbeskrivelse (to A4-sider + evt. billeder ), en præsentationstekst til formidling og et udførligt budget.

Projektbeskrivelsen skal udførligt informere om baggrunden for forsøget, problemstilling, det planlagte forsøgsforløb samt en tids- og arbejdsplan. Ansøgningsfristen er 1. Januar 2010.

 

Betingelser

Til en bevilling af forskningslegatet knytter sig følgende betingelser:

 

At det støttede forsøg helt eller delvist udføres på Sagnlandet Lejre af hensyn til vores formidling.

At der inden 15. november i bevillingsåret foreligger:

o et afsluttet regnskab

o et resumé eller abstrakt (10-15 linjer) i et let tilgængeligt sprog om projektets re¬sultater til brug i Sagnlandets årsberetning og på hjemmeside.

 

At der inden 31. december i bevillingsåret foreligger en teknisk rapport, som arkiveres i Sagnlandet Lejres forskningsarkiv

 

Ansøgningen og evt. spørgsmål stilles til:

 

Sagnlandet Lejre - Historisk Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter

Slangealléen 2 – DK 4320 Lejre

 

E-mail: mar@lejre-center.dk - Telefon +45 46 42 49 46

 

Mærk kuverten: Forskningslegat

 

Ansøgningsfrist: 1. januar 2010

 

Downloads

 

 

Klik på billedet og print legatfolderen ud